Teknolojinin zararları

Teknoloji üretilen tüm mal ile sunulan hizmetlerin gelişmesini sağlayan katma değer sunan yöntemler ile beceriler bütünüdür. Söz konusu yöntem ve beceriler bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilen teknik yöntemler sayesinde gelişim gösterir. Günümüzde toplumsal yaşamın akışı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, ekonomik kalkınma seviyesi kaydedilen teknolojik gelişmelerle paralellik gösterir. Antik Yunan dönemlerinden beri teknolojinin toplumsal hayata olan etkileri araştırma konusu olmuştur. Teknolojinin gelişmesi için sarf edilen çaba, teknolojinin hayata olumlu ve olumsuz etkileri teknoloji felsefesinin temelidir.   

Teknoloji Nedir?

teknolojinin-zararlari-1

İlk çağlardan beri insanların doğaya hükmetmek için araç gereç üretmesi, hayatta kalabilmek için yeni yöntemler bularak teknikler geliştirmesi süreciyle teknolojik faaliyetler başlamıştır. Teknoloji insanlık tarihinde bilim ile mühendislikten önce oluşan bir kavramdır. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan araçların üretilmesini sağlayan yetenek ve bilgiler bütününe teknoloji adı verilir. 

Teknoloji günlük hayatın hemen hemen her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayatın devam ettirebilmesi için üretilen tüm yenilikçi teknikler birer teknoloji ürünüdür. Evdeki yaşam, ulaşım, iş yaşamı, eğitim hayatı, üretim tesisler, enerji kaynakları gibi sayısız alanda teknolojinin etkileri görülür.

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

teknolojinin-zararlari-2

Sayısız yararı bulunan teknoloji beraberinde bazı olumsuz yönleri de getirmektedir. Teknolojinin neden olduğu sorunların bazıları yine teknolojik imkanlar dahilinde çözüme ulaştırılabilmektedir. Teknolojinin neden olduğu zararlar şu şekilde sıralanır...

Teknolojinin zararları maddeler halinde :

1. Kaydedilen teknolojik gelişmeler nedeniyle atom bombaları, uzun menzilli füzeler, kimyasal silahlar, kitle imha silahları, nükleer silahlar, insansız savaş uçakları üretilmiştir. Bu durumda önceden ilkel silahlar ve insan gücüne dayalı olarak yürütülen savaşların daha geniş çaplı, daha yıkıcı ve daha ağır sonuçlar doğuracak şekilde oluşmasına neden olmaktadır. Savaş teknolojileri teknolojinin kötüye kullanıldığının önemli bir göstergesidir.

2. Teknoloji nedeniyle insan gücüne olan gereksinim azalmıştır. Bu durum da insanların tembelleşmesine ve atıl kalmasına neden olur. Teknolojik araçların yoğun olarak kullanılması insanların daha hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmasına yol açar. 

3. Teknolojik gelişmelerin artmasına bağlı olarak daha çok enerji tüketen, daha karmaşık yapıda makine ve ekipmanlar üretilmektedir. Bu durum da yer altı ve yer üstü kaynakların daha hızlı tükenmesi sebep olur. 

4. Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek adına yapılan harcamalar kişilerin bütçesine yük bindirmekte, daha fazla para harcamasına ve borçlanmasına neden olmaktadır. İhtiyaç olmasa bile sadece teknolojiyi yakalayabilmek için pek çok kişi gereksiz harcama yapmaktadır.

5. Geçmişte lüks eşya sınıfına giren ürünler günümüzde birer ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu da daha fazla harcamaya iten bir unsurdur.

teknoloji-nedir-3

6. Teknoloji beraberinde küresel ısınma gibi çevre sorunlarını da getirir. Teknolojik gelişmelerle sayısı artan fabrikaların yol açtığı hava kirliliği, kimyasal atıklar dünyanın yaşanamaz bir yer haline gelmesine yol açmaktadır.

7. Nükleer enerji, nükleer ve kimyasal silahlar kalıcı hasarlara yol açar.

8. Teknolojik gelişmeler sayesinde otomasyon, makineleşme arttı. Bu durum da insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına yol açmıştır. İşsizlik, istihdam sıkıntıları, toplumsal bunalım gibi ciddi sorunlar baş göstermiştir. Makinelerden elde edilen yüksek verimlilik iş bulmakta zorluk çeken insanların köleleşmesine, daha ucuz ve zorlayıcı koşullara katlanarak çalışmasına neden olmuştur.

9. Bazı teknolojik uygulamalar toplumsal değerlerin yapısını, toplumsal algı kalıplarının bozulmasına sebep olmaktadır. 

10. İnternet sayesinde kişilerin bilgiye erişmesi oldukça kolaylaşmıştır. Ancak internette yer alan bilgiler her zaman iyi amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmamaktadır. İnternetin kötüye kullanılması teknolojinin olumsuz yanlarındandır.

teknolojinin-zararlari-5

11. Üretimde yoğun olarak kullanılan makineler ve bilgisayarlar insan gücüne dayalı olan bazı meslek dallarının yok olmasına neden olmuştur. 

12. Teknolojik gelişmelerin günlük hayatı domine etmesi teknoloji bağımlılığı adı altında yeni bir sağlık sorununu ortaya çıkarmıştır. Kişilerin teknolojiye olan bağımlılığının azaltılması amacıyla özel klinikler açılmaktadır. 

13. Pek çok teknolojik araç, gereç elektrik enerjisi sayesinde çalışır. Bu durumda elektrik enerjisi yoğun olarak tüketilir. Bu durumda elektronik cihazların elektromanyetik alan oluşturmasına yol açar. Elektromanyetik dalgalar yüzünden vücut olumsuz etkilenir, beyin nöronları hasar görebilir. 

14. İleri teknoloji ürünü bazı makine ve cihazlar elektromanyetik alan oluşturmasının yanında radyasyon da yaymaktadır. Radyasyona maruz kalan kişiler çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşır. 

15. Teknolojik imkanlar yüzünden kişiler asosyal birer birey hale gelmektedir. Yüz yüze iletişim yerini sanal ortam üzerinden yürütülen bir iletişim tarzına bırakmaktadır. Bu durum toplumsal bir varlık olan insanın yalnızlaşmasına ve ruhsal sıkıntı içine girmesine neden olur.

16. Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak bilgisayarlar eğlence aracına dönüşmüştür. Bu durumda önceden dışarıda aktif bir hayat süren çocukların ve gençlerin eve kapanmasına, zamanını bilgisayar oyunlarıyla öldürmesine sebep olmaktadır. Bu durumda genç nesil kaygı bozukluğu, depresyon, uykusuzluk, şişmanlık gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmektedir. 

17. Teknolojik gelişmeler sayesinde fabrikalar oldukça karmaşık ve büyük çaplı birer yapı haline gelmiştir. Bu durum da fabrika atıklarının artmasına neden olur. Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar, doğaya karışan kimyasal atıklar çevreyi kirletir. Bu olumsuzluklara bağlı olarak iklim değişikliği, asit yağmurları, toprak ve hava kirliliği, su kaynaklarının kirlenmesi gibi pek çok olumsuzluk ortaya çıkar.

teknolojinin-zararlari-4

18. Teknolojiyle birlikte petrol tüketimine olan talep artış göstermektedir. Tankerler ve boru hatları vasıtasıyla taşınan petrol bazı durumlarda toprağa, akarsulara ve denizlere karışmaktadır. Petrolün doğada çözünmesi yıllar alacağından uzun süren çevresel kirliliğe yol açmaktadır.

19. Eskiden oldukça sınırlı sayıda olan trafikteki taşıt sayısı teknolojik gelişmelerin tüm topluma yayılması ve ucuza sahip olunabilmesine bağlı olarak trafiğin yoğunluğuna sebep olmuştur. Bu durumda trafiğe çıkan araç sayısı her yıl katlanarak artar. Araçlardan yayılan egzoz gazları ozon tabakasının delinmesine, iklim değişikliğine ve hava kirliliğine yol açar.

20. Yeni fabrikalar ve üretim tesislerinin açılması için gerekli olan araziler ormanlık alanlardan karşılanmaktadır. Bu da havanın temizlenmesi için gerekli oksijeni üreten ormanların katledilmesine yol açar.

21. Daha fazla kağıt üretiminin yapılabilmesi için ormanlar katledilmektedir. Bu durum ekolojik dengeye zarar verir.  

22. Enerji elde etmek için kurulan termik santrallerden çevreye yayılan gazlar atmosferin kirlenmesine ve ozon tabakasının incelmesine yol açar. Bu kirli gazlar asit yağmurlarının oluşmasına, tarımın zarar görmesine, insanların astım ve akciğer kanseri gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşmasına sebep olur. 

23. Nükleer enerji santralleri gelişmiş bir teknolojinin ürünüdür. Nükleer enerji santralleri çevreye radyoaktif maddelerin salınmasına neden olur. Bu durum denizdeki ve karadaki canlıların ölmesine, bitki örtüsünün yok olmasına, doğal kaynakların yok olmasına yol açar. Radyoaktif maddelere maruz kalan insanlar asırlar sonra bile taşınan kötü genler nedeniyle kanser gibi ölümcül hastalıklarla karşılaşır.